Αγγεία

Κύαθος 1

135.00

Αγγεία

Λίκυθος 1

4,000.00

Αγγεία

Σίτουλα

5,000.00

Αγγεία

Λιχνάρι

1,250.00

Αγγεία

Κάνθαρος 1

125.00

Αγγεία

Κάνθαρος 2

982.00

Αγγεία

Ψυκτήρας

1,620.00

Αγγεία

Ασκός

5,000.00

Αγγεία

Κρατήρας 1

1,250.00

Αγγεία

Κρατήρας 2

1,750.00
2,686.00

Αγγεία

Κρατήρας 3

6,250.00